آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند، راحت تر می خوابند...

یک جمله زیبا از طرف خداوند:  قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید، شما رابخشیده ام..

هنگام دلتنگی یه وقت نگی ای خدا؛ من یه مشکل بزرگ دارم،

بگو ای مشکل ؛ من یه خدای بزرگ دارم

خدایا ، راهی نمی بینم، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه را می بنی و من تو را...

خدایا

ما رو ببخش که در کار خیر یا جار زدیم یا جا زدیم

چنان زندکی کن که کسانی که تو را می شناسند و خدا را نمی شناسند  به واسطه  آشنایی با تو ، با خدا آشنا شوند.

عحیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم

بعد از چند روز به دوستی

بعد از چند سال به همسایه ای

اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم...